PROJEKT


Naziv projekta: AKTIVNI U MLADOSTI – AKTIVNI U STAROSTI
Referentni broj projekta: UP.02.1.2.01.0035
Ukupna vrijednost projekta:1.407.930,00 kn, financiran u 100% iznosu
Razdoblje provedbe projekta: 6.02.2020. – 6.02.2022. godine
Korisnik: Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „Darda“
Partner: Općina Darda

KRATAK OPIS PROJEKTA


Na području općine Darda, koja po popisu iz 2011.god broji 6908 stanovnika (u 4 naselja: Darda, Mece, Švajcarnica i Uglješ), postoji 30- tak aktivnih organizacija civilnog društva; od toga njih 10 radi u prostoru Srednje škole u Dardi. Od tih 10 udruga 4 su kulturno umjetnička društva: mađarsko, srpsko, romsko i hrvatsko, koje je nositelj svih kulturnih događanja na području općine. S obzirom na velike potrebe svih kulturno umjetničkih društava osmišljen je u partnerstvu s općinom Darda projekt „ Aktivni u mladosti – aktivni u starosti“.

Projekt je nastao s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i kvalitete života za 30 osoba starijih od 65 godina i 10 mladih osoba na području općine Darda. Kroz projektne aktivnosti koje ćemo provoditi doprinijeti ćemo ostvarenju specifičnog cilja razvoja i unapređenja kulturnih i umjetničkih usluga i aktivnosti na području općine Darda, gdje ćemo kroz niz edukativnih radionica, u koje će biti uključeni pojedinci iz sva 4 kulturno umjetnička društva, pomoći da mladi steknu određena znanja, koja će prenijeti na starije osobe i pomoći im da se uključe u svakodnevni život zajednice i međusobnim povezivanjem i aktivnošću postanu sretniji. Kao rezultat provedenih edukativnih radionica, koje obuhvaćaju radionice poput izrade tradicijskih predmeta i nakita, dijelova narodnih nošnji i sl., imati ćemo osposobljene mlade ljude za rad sa starijom populacijom, koja zbog svojih socijalnih prilika nije u mogućnosti sudjelovati u aktivnostima sličnog sadržaja izvan mjesta stanovanja.

Projektnim aktivnostima jačanja kapaciteta ciljanih skupina doprinosi se prioritetu Uključivi rast/vještine iz Strategije Europa 2020, a temelji se i na važećoj strategiji Osječko – baranjske županije, Cilj 3. Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, prioritet 3.8. Stvaranje preduvjeta za kvalitetnu provedbu programa kulture, športa i tehničke kulture, te doprinosi i strategiji razvoja općine Darda – Strateški cilj 3. Razvoj ljudskih resursa i zadovoljavanje javnih potreba građana – prioritet 3.2. Razvoj javne infrastrukture i unapređenje programa kulture, sporta, tehničke kulture i udruga. Projekt doprinosi prioritetu Uključivi rast/vještine iz Strategije Europa 2020. te je u skladu sa Zaključcima Vijeća o participativnom upravljanju kulturnom baštinom: odgovara na većinu točaka u kojima Vijeće prepoznaje važnost participativnog upravljanja kulturnom baštinom i one u kojima poziva države članice na aktivnosti.

HKUD „Darda“ kao nositelj projekta pozvati će na suradnju sve kulturno umjetničke udruge i udruge koje u svojim programima djelovanja imaju za cilj osmisliti što kvalitetniji život na području općine Darda. Trajanje projekta je 24 mjeseca, kroz koja će 3 djelatnika, koji će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, imati zadatak osmisliti i provoditi određene aktivnosti za vrijeme trajanja projekta, a koje će uključivati kulturne, edukativne, informativne i druge društvene aktivnosti u prostorijama koje će biti prilagođene ciljevima projekta. Zadatak partnera u projektu biti će osigurati prostor za održavanje projektnih aktivnosti, pomoć pri organizaciji istih, a vezano uz prepoznavanje potreba ciljanih skupina, prijenos znanja i dobre prakse. Ovim projektom želimo potaknuti ciljane skupine da usvoje nove vještine i stečenim znanjima omoguće sebi i drugima ljepši, lakši, kvalitetniji i sretniji život u općini Darda. Društveni i kulturni život zajednice odvija se u velikoj mjeri bez sudioničkog odlučivanja. Ovaj je projekt osmišljen tako da daje glas civilnom društvu i lokalnoj zajednici, te ojača kapacitete lokalne samouprave za zajedničko djelovanje u sektoru kulture, čime se pridonosi jačanju lokalnih kapaciteta, njihovom uključivanju u kulturni i društveni život.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  1. Unapređenje i razvoj kulturnih aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva Općine Darda
  2. Podizanje razine javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi i uključenosti mještana u procese odlučivanja, pripremu, provedbu i promociju kulturnih događanja na području Općine Darda
  3. Jačanje ljudskih kapaciteta i stvaranje održivog modela sudioničkog upravljanja u kulturi na području Općine Darda

Kontakt osoba: Silvana Golub – Kostolanović, predsjednica; 098/835508

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/operativni-program

OČEKIVANI REZULTATI


Provedbom projekta će se omogućiti mladim ljudima da steknu određena znanja u upravljanju OCD-ovima, da steknu znanja i vještine u području glazbe, koje će moći u budućnosti prenijeti na ciljane skupine; pozivom i uključivanjem ciljanih skupina poboljšati će se psiho- socijalno stanje starijih osoba i osmisliti će im se način kako korisnije provoditi vrijeme. Kroz projekt će se osigurati zapošljavanje i edukacija djelatnika, ali i volontera s ciljem jačanja kapaciteta, kako bi i u budućnosti mogli provoditi slične projekte.

Institucionalna održivost po završetku biti će zajamčena na način da će na području općine Darda ostati adaptiran i opremljen prostor Doma kulture, koji se koristi za potrebe svih OCD-ova u općini, HKUD „Darda“ će u svom vlasništvu imati instrumente za glazbeni orkestar, koji će moći koristiti sva 4 kulturno umjetnička društva, opremljen prostor za manje izložbe i prostor za daljnji rad glazbenih radionica, u kojima će se nastaviti s edukacijom ljudskih kapaciteta za nastavak rada s ciljanim skupinama.

Financijska održivost - razvijeni ljudski kapaciteti u kulturi. Po završetku projekta svi će oni u okviru svojih poslova nastaviti i dalje razvijati kulturne aktivnosti po modelu uspostavljenom kroz ovaj projekt. Sudjelovanje u projektu njihovim naporima dat će dodanu vrijednost u vidu ojačanih kapaciteta i vještina za suradničko upravljanje, uspostavljenog modela za upravljanje i evaluaciju zahvaljujući kojem će kulturne aktivnosti financirane kroz općinski proračun (i druge izvore sredstava) biti utemeljenije na potrebama mještana. Zahvaljujući uključivanju istih tih mještana i OCD-a u procese odlučivanja i odluke o financiranju kulturnih aktivnosti donosit će se kroz participativniji proces od onoga koji je bio na snazi do provedbe projekta.

Partnerska mreža koja će se razviti ovim projektom osigurat će jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za ulazak u dijalog o suradničkom upravljanju, ali i zaposlenika jedinica lokalne samouprave za otvaranje pristupa širem krugu pojedinaca i organizacija za kokreiranje u procesu donošenja odluka u kulturi. Najveću priliku za daljnje poboljšanje kvalitete života imati će starije osobe koje su zbog ograničenih mogućnosti u nemogućnosti kvalitetno ispuniti svoje vrijeme, ali i mlade osobe koje će kroz projekt imati priliku steći nova znanja a time i dobiti kvalitetnije životne prilike.